Gazociąg

Wpisy

Prace geodezyjne

Zakres prac realizowanych przez wykonawcę obejmuje m.in. zweryfikowanie i aktualizację materiałów mapowych na całej długości projektowanego gazociągu – w tym sporządzenie nowej ortofotomapy (mapy fotograficznej). Obszar jej opracowania obejmuje nie tylko proponowany zakres inwestycji, ale i tereny sąsiednie. Geodeci dokonują odpowiednich pomiarów oraz oznakowania charakterystycznych i jednoznacznych szczegółów terenowych. Oznakowanie polega na markowaniu w terenie pomarańczową farbą znaków „∟” o wymiarach 40 cm x 40 cm. Znaki te muszą zapewnić jednoznaczną identyfikację na zdjęciach lotniczych i są oddalone od siebie co około 150 m. Podkreślamy, że znaki te nie wskazują przebiegu gazociągu.

No Comments :